Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Identifikační údaje provozovatele a majitele:

Provozovatel:

Zingel s. r. o.

Sídlo: Ulica Gyulu Szabóa 399/47, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 54590949
DIČ: 2121732151
IČDPH: SK2121732151

Zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.j. 51621/T

Provozovatel Zingel s.r.o. IČO: 54590949, DIČ: 2121732151, IČDPH: SK2121732151, Ulice Gyulu Szabóa 399/47 929 01 Dunajská Streda, Slovenská Republika vystupuje při zpracovávání osobních údajů svých zaměstnanců, klientů dále pouze „IS“)., klientů, zákazníků nebo obchodních partnerů (dále jen "dotyčná osoba") jako provozovatel informačních systémů (dále jen "IS").

Právní základ zpracování osobních údajů dotčených osob:

Při zpracovávání osobních údajů společnost postupuje v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"). Právním základem zpracování osobních údajů je zákon o ochraně osobních údajů, zvláštní právní předpisy a souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v závislosti na účelu zpracování osobních údajů.

V případě, že účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů stanoví přímo vykonatelný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, zákon o ochraně osobních údajů nebo zvláštní zákon je společnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby.

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, pokud účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů nebo jejich rozsah stanoví přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nebo tento zákon. Pokud seznam nebo rozsah osobních údajů není ustanoven, společnost může zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a způsobem, který je nezbytný pro dosažení stanoveného účelu zpracování při dodržení základních povinností podle zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost dále zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, pokud účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů stanoví zvláštní zákon a to pouze v rozsahu a způsobem, který stanoví zvláštní zákon. Zpracovávané osobní údaje lze z informačního systému poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit pouze tehdy, pokud zvláštní zákon stanoví účel poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování, seznam osobních údajů, které lze poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit, jakož i třetí strany, kterým se osobní údaje poskytují, případně okruh příjemců, kterým se osobní údaje zpřístupňují, pokud zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak.

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů i tehdy, když:

 1. a) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, v níž vystupuje dotyčná osoba jako jedna ze smluvních stran, nebo v předsmluvních vztazích s dotyčnou osobou nebo při jednání o změně smlouvy, které se uskutečňují na žádost dotyčné osoby,
 2. b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby,
 3. c) předmětem zpracování jsou výlučně titul, jméno, příjmení a adresa dotyčné osoby bez možnosti přiřadit k nim další její osobní údaje a jejich využití je určeno výhradně pro potřeby provozovatele v poštovním styku s dotyčnou osobou a evidence těchto údajů,
 4. d) se zpracovávají osobní údaje, které již byly zveřejněny v souladu se zákonem a provozovatel je náležitě označil jako zveřejněny; ten, kdo tvrdí, že zpracovává zveřejněné osobní údaje, na požádání prokáže úřadu, že zpracovávané osobní údaje byly již zákonně zveřejněny,
 5. e) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, přičemž to neplatí, pokud při takovém zpracování osobních údajů převažují základní práva a svobody subjektu údajů, které podléhají ochraně podle tohoto zákona.

Pokud se vzhledem k účelu zpracování osobních údajů stanovený v přímo vykonatelném právně závazným aktem Evropské unie, mezinárodní smlouvě, kterou je Slovenská republika vázána, v zákoně o ochraně osobních údajů a zvláštním zákoně nedají předem konkrétně určit jednotlivé osobní údaje, které mají být předmětem zpracování, seznam osobních údajů lze nahradit rozsahem osobních údajů.

Společnost je povinna při takovém zpracování osobních údajů postupovat podle zákona o ochraně osobních údajů kromě těch provozovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro účely soudního řízení a v souvislosti s ním.

V případě, že se na zpracování osobních údajů nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů, je společnost jako provozovatel oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem dotyčné osoby.

Společnost získává souhlas dotčené osoby bez nátlaku a vynucování, jakož i bez podmiňování hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro provozovatele z právně závazných aktů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo zákona.

V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů společnosti pro účely potřebné pro poskytování služeb nebo naplňování zákonných povinností je společnost oprávněna upozornit dotčenou osobu s možnými následky neposkytnutí osobních údajů.

Dotčené osoby souhlasí s tím aby společnost při zpracovávání osobních údajů pověřila takovým zpracováním zprostředkovatele, který zpracovává osobní údaje jménem společnosti. Po skončení účelu zpracování osobních údajů společnost tyto zákonně získané osobní údaje dotčených osob zlikviduje ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy a v souladu s interním předpisem společnosti.

Účel zpracování osobních údajů dotčených osob:

Společnost respektuje Vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné.

Společnost potřebuje pro kvalitní poskytování svých služeb znát některé osobní údaje dotčených osob a potřebuje jejich poskytovat dalším příjemcům za účelem plnění si zákonných povinností a zajišťování služeb nejvyšší kvality.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje za několika účely.

Jednak jde o osobní údaje uchazeče o zaměstnání a osobní údaje svých zaměstnanců pro účely personální a mzdové agendy, a s tím souvisejících zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Společnost dále zpracovává osobní údaje svých klientů, zákazníků a obchodních partnerů za účelem zajišťování své podnikatelské činnosti s ohledem na zájmy svých klientů, zákazníků a obchodních partnerů.

K zpracovávání osobních údajů za jiným účelem ve společnosti nedochází, což znamená, že společnost shromažďuje, uchovává a zpracovává pouze osobní údaje dotčených osob, které potřebuje za účelem naplnění svých poskytovaných služeb. Poskytnuté osobní údaje jsou přísně chráněny proti zneužití ze strany třetích neoprávněných subjektů a to prostředky dokumentován v přijatém bezpečnostním projektu a bezpečnostní směrnici ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Při zpracovávání osobních údajů dotčených osob společnost dodržuje základní povinnosti provozovatele vyplývající z zákona o ochraně osobních údajů mezi které patří i následující povinnosti.

Společnost poskytnuté osobní údaje využívá vždy na předem stanovený účel zpracování, který je jasný, vymezený jednoznačně a konkrétně, přičemž je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázána.

Společnost vždy vymezuje podmínky zpracování osobních údajů tak, aby nedošlo k omezení práv dotčené osoby stanovených zákonem.

Společnost získává pouze takové osobní údaje dotčených osob, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu zpracování a jsou nezbytné pro jeho dosažení.

Společnost zajišťuje, aby osobní údaje dotčených osob zpracovávaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly předem shromážděny.

Společnost jako provozovatel je povinna zpracovávat jen správné, zcela a podle potřeby aktualizované osobní údaje ve vztahu k účelu zpracování. Nesprávné a neúplně osobní údaje je provozovatel povinen blokovat a bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit, pokud je nelze opravit nebo doplnit tak, aby byly správné, společnost tyto osobní údaje zřetelně označí a bez zbytečného odkladu zlikviduje.

Společnost zajišťuje, aby osobní údaje dotčených osob byly zpracovávány ve formě umožňující identifikaci jednotlivých dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Společnost předepsaným způsobem zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě. Takto zpracovávané osobní údaje provozovatel nemůže použít na podporu opatření nebo rozhodnutí přijatých proti dotyčné osobě na omezení jejích základních práv a svobod.

Zprostředkovatelé:

Společnost neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a za účelem jejich shromažďování, v rozporu s Vašimi zájmy nebo pokyny, a třetí osobě jsou poskytovány pouze v rámci uvedeného výše uvedeného účelu.

Společnost při svých podnikatelských aktivitách spolupracuje s několika zprostředkovateli, jejichž cílem je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu své smluvní činnosti pro společnost zpracovávají osobní údaje dotčených osob.

Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbala na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost zároveň při výběru vhodného prostředníka postupovala tak, aby nedošlo k ohrožení práv a právem chráněných zájmů dotčených osob.

Společnost jako provozovatel uzavřela se zprostředkovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů písemné smlouvy o zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných zprostředkovateli, jejichž pověřila zpracováním osobních údajů dotčených osob pouze v rozsahu, za podmínek a na účel sjednaný ve smlouvě a způsobem podle zákona o ochraně osobních údajů .

Rozsah a seznam zpracovávaných osobních údajů:

Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob v rozsahu nezbytném k dosažení stanoveného účelu. Jde o rozsah osobních údajů stanovených zvláštními právními předpisy nebo v rozsahu souhlasu dotčené osoby na zpracování jejích osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které jí byly poskytnuty dobrovolně a v nezbytné míře samotnou dotyčnou osobou. Poskytnutí osobních údajů společnosti nad rámec zvláštních zákonů je přitom dobrovolné.

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotčených osob:

Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob automatizovanými i neautomatickými prostředky zpracování.

Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.

Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele.

Práva dotyčné osoby spojené se zpracováním jejích osobních údajů:

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od společnosti vyžadovat:

 1. a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
 2. b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle zákona o ochraně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle zákona o ochraně osobních údajů je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 3. c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
 4. d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 5. e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 7. g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 8. h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Výše uvedená práva dotčené osoby podle písmene e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti právo namítat proti:

 1. a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených v zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle zákona o ochraně osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejího práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, společnost je povinna osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí společnosti, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Subjekt údajů má dále právo žádat společnost o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž společnost je povinna žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle zákona o ochraně osobních údajů. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

Pokud dotyčná osoba uplatní své právo:

 1. a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle zákona o ochraně osobních údajů; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
 2. b) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je společnost povinna předat dotčené osobě,
 3. c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat společnosti bez zbytečného odkladu.

Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídla www.dataprotection.gov.sk.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vybaví společnost bezplatně.

Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vybaví společnost bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Společnost je povinna písemně vyřídit žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Omezení práv dotčené osoby podle zákona o ochraně osobních údajů společnost bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Společnost Vás, jak dotyčnou osobu tímto informovala o ochraně Vašich osobních údajů a poučila Vás o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rozsahu této příbalové informační povinnosti.

Zpracovatelské nástroje zprostředkovatelů (především on-line aplikace, software), které společnost používá při zpracovávání OÚ uživatelů:

Spišská Nová Ves, Slovenská Republika dne 1.8.2023